Írj egy könyvet, és segíts másokat!

Az utóbbi hetekben tanultunk közösségünk­ben a Meszilát Jesárim című könyvből, az éberség [zehirut] fogalmáról, ami a jámbor­ság felé vezető első lépcsőfok.

A szerző (Rabbi Mose Cháim Luzzato, azaz Rámchál) szerint az embert a chesbon ne­fes, vagyis a „léleknek az elszámolása” juttat­ja el az éberséghez.

Most Elul hónapban, a zsidó év utolsó hónapjában vagyunk. Ilyenkor az egyik fő motívum éppen ez: a cselekedete­inkkel való elszámolás. Ez – ideális esetben – minden ciklusban megtörténik: minden nap, hét, hónap, és év végén egyaránt.

Rámchál azt tanítja, hogy

ugyanúgy vagyunk kötelesek elszámolni a saját életünkkel, aho­gyan „a legnagyobb kereskedők” (3. fejezet).

Eszerint talán nem helytelen, ha ebben az idő­szakban tanulságot igyekszünk tanulni, még a kereskedőktől is.

Én ebben az időben szoktam szívesen olvasni könyveket olyan emberektől, akiknek valójában bevallottan semmilyen más céljuk nincsen, mint minél nagyobb vagyont összegyűjteni, minél rövidebb idő alatt. Az alábbiakban néhány fontos tanulságot szeret­nék megosztani veletek ebből az olvasmányél­ményemből (The One Book Million Method).

Amikor egy üzleti gondolkodású ember arról ír, hogy milyen könnyen lehet elképesztő mennyiségű pénzt gyűjteni, akkor a Tóra ta­nulói arra gondolnak, hogy nincsen annál na­gyobb érték, mintha valaki a Tórát meg tudja szerezni.

Csak éppen mi elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy valaha is fogunk olyan sok Tórát tanulni és olyan sok mindenre emlékez­ni, mint a legnagyobb Tóratudósok.

Ez az első lecke, amit meg kell tanuljunk a kereskedőktől: a bátorság és az önmagunkba vetett bizalom leckéje.

Tóratanulás: a „miért” és a „hogyan” kölcsönös viszonya

Amiatt is figyelemreméltónak találtam ezt a tanulságot, mert mindig is érdekelt az, hogy miért és hogyan tanulunk Tórát. Szoros össze­függés van a „miért” és a „hogyan” között.

Ugyanis hogyha megbizonyosodik számunkra a „miért”, vagyis világossá válik számunkra, hogy ez tényleg egy nagyon hasznos és fontos dolog, amitől értékesebbek leszünk és előre­visz, akkor az automatikusan meg fogja oldani a „hogyan”-t.

Hiszen ha tényleg motiváltak vagyunk abban, hogy elérjük a célunkat, ak­kor mindjárt sokkal könnyebben fogjuk felfe­dezni azt, hogy hogyan oldjuk meg az elérni kívánt célt.

Így gondolkodtam mindeddig. A könyv elol­vasása után azonban rádöbbentem, hogy for­dítva még inkább igaz ez. Hiszen a „hogyan”-ból jobban következik a „miért” mint fordítva: ha valóban van egy olyan módszer, amivel el­érhető jelentős mennyiségű Tórának a meg­szerzése, akkor mindjárt sokkal kevésbé érde­kel az is, hogy „miért”.

Hiszen hogyha én el­érhetem ezt a szellemi nagyságot, akkor miért is ne akarnám elérni?

Sokkal kevesebb motiváció szükséges egy olyan cél eléréséhez, ami az ember látóhatárán belül van. Innen tanulhatjuk, hogy erőfeszíté­seinket inkább a „hogyan”-ra, azaz a prakti­kumra érdemes összpontosítani, mint a „mi­ért” teóriáira.

Marketing és cheszed

A legtöbb ember azt gondolja magáról, hogy nem képes megírni egy egész könyvet, mivel nagyon kevés a hozzá szükséges szaktudása. A szerző ezzel szemben azt állítja, hogy

ha valaha is volt az életedben olyan téma, amiről szívesen, hosszan és lelkesen beszél­tél, akkor az a téma már önmagában is ele­gendő egy könyv megírására.

Magunk sem vagyunk tudatában annak, hogy micsoda mennyiségű tudás gyűlt össze a fe­jünkben az évek során a lehető legkülönböző­félébb tevékenységekből, amiket űzünk.

Az igazán jó könyv megírásának a titka való­jában nem is az, hogy minél többféle adatot és információt összegyűjtsünk, hogy kitöltsük vele a könyv oldalait. Éppen ellenkezőleg: az, hogy kiszelektáljunk belőle minden olyan dol­got, ami az olvasók számára érdektelen.

A jó könyv megírásának a titka az, hogy egy nagyon jól körülhatárolt, kézzelfogható dolog­ról írunk, amivel segíteni tudjuk az embertár­sainkat.

Ez mindenféle marketing tevékenységre igaz, hiszen a marketing célja éppen az, hogy elhi­tesse a vevővel, hogy a termék jót tesz vele.

A marketing maga nem más, mint a jóté­konyság [cheszed] egy eltorzult formája.

A cheszed lényege az, hogy jót akarok tenni a másikkal, odafigyelek rá, és beleképzelem magamat az ő helyébe.

Az a célom, vágyam, hogy én hogy tudjak a másiknak segíteni, és nem pedig a saját céljaimra összpontosítok. A marketing tudománya pontosan ezt akarja el­érni, csak éppen azzal a céllal, hogy saját ma­gának nagy bevételt szerezzen.

Ha ettől a hiányosságtól elvonatkoztatunk, ak­kor megkapjuk a tökéletes cheszedet. Talán ez az egyik legnehezebben elérhető szellemi szint: kilépni a saját bőrömből, és valaki más­nak a helyzetébe beleélni magamat. Elvitatha­tatlan: azok, akik valamit el szeretnének adni, ezt meg tudják tenni.

Ez mindannyiunk számára erősítő tudat kell, hogy legyen: mi, akiket nem a nyereségvágy hajt, mennyivel inkább képesek lehetünk a tö­kéletes önzetlenségre!

Szintén erősítő az a tudat, hogy valójában sokkal többet tudunk annál, mint amennyit feltételezünk magunkról.

Abból is erőt meríthetünk, hogy másoknak szüksége van a mi tapasztalatainkra. Tudunk segíteni másokon, megoldani a problémáikat azáltal, hogy jelentős energiát fektetünk saját, meglévő tapasztalataink és élményeink rend­szerezésébe.

Napjaink nagy hiánycikke: a bizalom

A legtöbb ember azon aggódik, hogy nem lesz képes egy egész könyvet megtölteni a gondo­lataival.

A valóság ezzel szemben az, hogy a legtöbb olyan könyv, ami megváltoztatta a vi­lágot, egyáltalán nem volt hosszú.

A szerző összegyűjtött egy kis felsorolást jó néhány könyvből, amik viszonylag rövid ter­jedelemben, kevesebb, mint száz oldal alatt, jelentős hatást gyakoroltak a világ menetére.

Valószínűleg a mi könyvünknek nem lesz szüksége arra, hogy ilyesmit tegyen. Mégis fontos tudnunk: a könyv hossza nem egyenes arányos a könyv potenciális hatásával.

Van egy olyan dolog, amit a könyv mint műfaj hatékonyabban tud elérni bármely más műfaj­nál. Ez pedig a bizalom megszerzése.

A szerző leírja, hogy napjaink piacának egyik legmeghatározóbb jellemzője a bizalom hiá­nya. Pontosan azért, mert gombamód elszapo­rodtak azok a kereskedők, akik mindenféle ér­téktelen dolgokat szeretnének az ügyfeleikre rásózni, és emiatt a piac elvesztette a bizalmát a legtöbb hirdetett termékben.

Ki vagy te, mit tudsz adni nekem és miért higgyem el, hogy képes vagy minderre? Ezeket a kérdéseket egy rövid könyv kivá­lóan meg tudja válaszolni.

Hiszen ha egy egész könyvet tudtál írni arról a témáról, aminek te vagy a szakértője, akkor az olvasó ezen keresztül a saját szemeivel győ­ződhet meg a tapasztalataid mélységéről.

A szerző azt mondja, hogy ebben a könyvünk­ben az összes „üzleti titkainkat” elárulhatjuk. Semmit nem fogunk vele veszíteni.

Példaként a diéta iparágát hozza fel: lehetséges egy könyvbe leírni a diétának az összes titkát és rejtélyét, és utána az emberek még mindig képtelenek lesznek arra, hogy betartsák.

Még mindig szükségük lesz egy coach-ra, aki az ő diétájukat segíteni fogja, mert az elmélet és gyakorlat között tátongó szakadék ennyire je­lentős. Ez az oka annak, hogy létezik a diéta több milliárdos iparága.

Mindebből a tanulság számunkra az, hogy

van tudásunk, képességünk és ismereteink, amit meg tudunk osztani a világgal, és segíteni tu­dunk másokon.

Tudunk annyit, hogy leírjunk egy egész könyvet! És ezzel igen komoly ér­demeket szerezhetünk – egy cél, ami a spirituá­lisan motivált embereket jobban moz­gatja a meggazdagodásnál.

Megtalálni önmagunkat – és a célkö­zönségünket

Arról is ír a szerző, hogy minden ember más és más szemszögből vizsgálja a világot. Aho­gyan Bölcseink tanítják, nincsen két egyforma ember:

Az Örökkévaló teremtésének a nagyságát az jellemzi, hogyha az ember készít egy darab ér­menyomót, akkor az összes érme, ami abból kijön, egyforma. Ezzel szemben az Örökkévaló egyetlen érmenyomót készített el: az első em­bert. Mégis, minden ember, aki tőle származik, különböznek (Misna, Szanhedrin 4:5).

Emiatt ha az ember képes arra, hogy ezt a sa­ját egyediségét megtalálja, akkor olyan termé­ket, könyvet vagy tudást tud kínálni mások­nak, amit rajta kívül senki más.

A szerző tanúsítja, hogy ő maga egy olyan pia­con ért el kiemelkedő sikereket, amin óriá­si konkurenciája van. És mindezzel együtt, mivel megtalálta a saját hangját és célközön­ségét, ez a konkurencia egyáltalán nem jelen­tett számára problémát.

Ezért állítja:

saját magunk felfedezése – még üzleti szempontból is! – az egyik legjövedelme­zőbb befektetés.

Akkor mennyivel inkább igaz ez számunkra, akik nem az anyagi, hanem a lelki-szellemi fejlődés útjait kutatjuk!

És végül, de nem utolsósorban azt is tanulhat­juk ebből a könyvből, hogy ahhoz, hogy ma egy könyvet le tudjunk írni, egyáltalán nem kell naphosszat a klaviatúra előtt írnunk. Hi­szen vannak már olyan programok, amik a felvett hangunkat majdhogynem tökéletes for­mátumban átírják. Ezek a programok magya­rul is elérhetőek. Ezt a cikket sem a hagyomá­nyos módon írtam, hanem egy program segít­ségével (Alrite.io).

Kíváncsi vagyok, hogy akadt-e olyan olvasó, akinek ez még azelőtt feltűnt, hogy elárultam? Ha igen, azt kérem, jelezze! Köszönöm előre is.

Sok sikert mindenkinek az első könyve meg­írásához, és az új karrierje kezdetéhez, mel­lyel másoknak segíteni tud!

Vélemény, hozzászólás?