Nagyünnepi visszatekintő – mi történt a Bét Jehudában?

Különleges nagyünnepi időszakon vagyunk túl a Bét Jehuda Zsinagóga közösségében. Az idén – több év után először – volt lehető­ségünk több nagyünnepi imát is közösen, a saját zsinagógánkban megünnepelni.

Ezért mindenekelőtt hálát adunk az Örökké­valónak, hogy megélhettük ezt a napot, és hogy így tudtuk elkezdeni ezt az évet!

Másrészt pedig megköszönjük mindenkinek, aki akár „egyszerű résztvevőként”, akár az imák és egyéb közösségi rendezvények ak­tív részeseként velünk volt.

Kinek a szívügye ez a közösség?

Ez utóbbi téma – az önkéntesség témája – az, mely szerény véleményem szerint a leg­inkább meghatározza azt, hogy merrefelé tartunk mint közösség.

Többen is odajöttek hozzám az ünnepek so­rán, igazán pozitív, lelkes érzel­mekkel, és ez nekem is nagyon sok erőt adott. Olyanok, akiken éreztem, hogy szívügyüknek érzik közösségünk jövőjét.

Ha továbbra is ezt az utat követjük, és kö­vetkezetesen sikerül végighaladnunk rajta, akkor meggyőződésem, hogy sikerülni fog együtt létrehoznunk olyasmit, ami egészen egyedülálló.

Nincs az az igazán komoly cél, amit egyet­len ember meg tudna valósítani. Így rendez­te be a Teremtő az Ő világát, hogy szüksé­günk legyen egymásra:

Egyik ember a másikat segítse, és mondja a testvérének, hogy legyen erős!” (Jesájá 41:6)

Nem véletlen, hogy minden közösségnek megvannak a hagyományos szerepei: ra­sekol, gábáj, rabbi, rebecen (!), kántor, sa­mesz, stb.

A jól működő közösséghez azonban önma­gában nem elég a fenti „szerepvállalók” névsora.

Aktív és lelkes tagokra van szükség, akik­nek számít az, hogy mi történik a házunk tá­ján!

Sok vagy kevés zsinagógát akarunk?

Gyakran hallom, hogy felteszik a kérdést: minek annyi zsinagóga? Hiszen nincsenek tele. Ha néhány közösséget összevonnánk, akkor is kényelmesen elférnénk.

Sőt, ezáltal még be is tudnánk tartani Sala­mon király híres elvét, mely szerint minél nagyobb közösségben imádkozunk, annál jobb, hiszen:

A nép sokaságában van a Király dicsősé­ge.” (Példabeszédek 14:28)

Nem értek egyet ezzel az érveléssel.

Egyrészt: nem kívánjuk feladni az öröksé­günket. Amire büszkék va­gyunk, azt nem „múzeumban” szeretnénk kiállítani. Nem képeken szeretnénk megmutatni a gyereke-inknek ezeket a zsinagógákat, hanem a való­ságban!

Nem kívánjuk a küzdelmet feladni és a mér­cét lejjebb tenni. Hanem igenis igényeljük azt az ösztönző nyomást, ami arra késztet, hogy tegyünk a közösség létszámának gya­rapításáért.

Más­részt a szombattartást is azáltal segítjük elő, ha minél nagyobb a „lefedettség”, azaz minél több helyhez esik közeli zsinagóga. Ha két – bármilyen közeli – zsinagógát is össze­vonunk, azzal viszont távolabb visszük a zsidókat a zsinagógától.

Ezért azt gondolom, hogy a kis közösségek fenntartása mindnyájunk közös érdeke – a nagyoké is!

Alulról szerveződő közösség

Még egy fontos kérdés, ami szintén fölme­rült a nagyünnepi beszélgetéseink során: mi­ért is jöjjön va­laki hozzánk? Van-e olyan egyedi sajátossága a Bét Jehudának, amiért inkább érdemes jönni a mi közössé­günkbe mint bármelyik másik zsinagógába?

Fejlődő és lelkes közösség vagyunk, ami amellett, hogy nagy hagyományokkal ren­delkezik, jó és rossz időkön egyaránt túl van. Többünknek vannak kreatív gondolatai a jövőnkről.

Azonban tudjuk, hogy a jó ötlet kevés – a megvalósításra is szükség van. Azt is tudjuk, hogy nem minden ötlet hoz gyümölcsöt, és pláne nem egyből. Kitartónak kell lenni.

Ebben segíthet az önkéntesség, az összetar­tás és kommunikáció ereje. Ha elérjük, hogy az ötletek célba érjenek, segítőtársra (és ha­táridőre!) leljenek, és a Teremtő megsegít, akkor egyedülálló módon létre tudunk hozni egy olyan helyet, ahol „meghallgatjuk és megcselekedjük”.

Egy jó értelemben és valóban alulról szerve­ződő közösség, ahol nemcsak 1-2 ember gondolatai tudnak megvalósulni.

Fontos, alapvető érték a másokra való oda­figyelés. Ebben igyekszünk mindnyájan fej­lődni.

Nyilvánvaló, hogy nem létezhet olyan hely, ahol mindenkinek az elképzelései megvaló­sulnak, hiszen ahogyan a jól ismert mondás tartja: két zsidó, három vélemény.

Az aktív figyelés segít abban, hogy jobban megértsük a másik álláspontját, ami első hallásra furcsának tűnik. És ha nem is való­sul meg minden – ha csak annyit meg tu­dunk tenni, amiben mindnyájan megegyez­tünk, az már egyedülálló siker lehetne.

Vélemény, hozzászólás?