A név mint lényeg – avagy miért fontos a zsidó név?

KÉRDÉS: Miért fontos az, hogy egy zsidó embernek legyen zsidó neve?

Mielőtt megválaszoljuk ezt a kérdést, először értsük meg, hogy általánosságban mi is a név jelentősége?

A Teremtő úgy alkotta a világot, hogy minden tárgynak és személynek szüksége van egy névre. A Tóra szerint a név több mint egyszerű szimbólum vagy társadalmi megegyezés. A név képes kifejezni az elnevezett dolog es­szenciáját.

Ezt illusztrálja az alábbi midrás (Berésit Rábá 8:10, 17:4):

Amikor az Örökkévaló megteremtette az embert, az angyalok kérdezték: mit tud ez az ember? Az Örökkévaló azt felelte: bölcsessége nagyobb a bölcsességeteknél. Hiszen képes arra, hogy elnevezze az állatokat.

Mielőtt az ember evett volna a tiltott gyümölcsből, a Midrás szerint ez így is volt. Olyannyira, hogy maguk az angyalok is dicshimnuszt akartak énekelni az embernek. Mintha csak véletlenül összekeverték volna a teremt­ményt a Teremtőjével!

Ekkor azt mondta nekik az Örökkévaló: várjatok csak egy kicsit! És mély álmot bocsátott rá. Ebből az angyalok megértették, hogy az ember nem olyan magas szintű, mint a Teremtője.

Elgondolkodtató: miért gondolták az angyalok az embert annyira nagyszerűnek? Pusztán azért, mert képes volt fantázianeveket rendelni az addig névtelen lényekhez? Ez még önmagában nem lett volna olyan nagy teljesít­mény.

Hanem: az angyalok megértették, hogy az ember által adott név kifejezi az összes állat mögött rejlő lényeget, lelki gyökeret és magvat, amiből az állat kifejlődött. Ez volt az a képesség, amire az emberi bölcsesség alkalmas volt, de az angyalok nem.


Hogyan befolyásolja a nevünk az életünket?

Ebből az derül ki számunkra, hogy a lelki gyökér létezik, és belesűríthető egyetlen szóba. Érvényes ez mindan­nyiunkra, még akkor is, ha mi nem ilyen csodálatos módon kapjuk a neveinket.

Azonban – bizonyos értelemben – megközelíthető ez a csoda.

A héber nyelvről ugyanis azt tartja a hagyomány, hogy ezen a nyelven történt a Teremtés, és ezen a nyelven beszéltek az emberek a Bábel tornyánál történt nyelvi zűrzavar előtt. Nem is „héber”-nek szokás nevezni a Tóra nyelvét, hanem láson hákodesnek [vagyis: szent nyelv].

Már csak ezért önmagában is különleges jelentősége van annak, ha az embernek van héber neve. Az Árizál, a híres kabbalista (1534-1572) azonban továbbmegy ennél (alábbi szavai fő tanítványának, Cháim Vitál rabbinak a könyvében találhatóak):

„Amikor megszületik az ember, és a szülei nevet adnak neki, amilyen eszükbe jut, az nem véletlenül történik. Hanem a Szent, Áldott Ő teszi a szájukba azt a nevet, amire annak a léleknek szüksége van.” (Éc Cháim, Sáár HáGilgulim 23)

A Talmud a 46. zsoltár alternatív olvasata alapján egy hasonló újdonságot tanul:

„Honnan tudjuk, hogy a név ‘okoz’? Azt mondja Rabbi Eliezer: ‘Gyertek, lássátok az Örökkévaló cselekedeteit, aki pusztulást [sámot] hoz a földre!’ Ne úgy olvasd, hogy ‘pusztulást’ [sámot], hanem úgy, hogy ‘neveket’ [sé­mot].” (Beráchot 7b)

Azaz: a névnek hatása van az ember életére. Egy jól megválasztott név jó utat jelöl ki az ember számára – egy rossz név kevésbé.

Ezért van az, hogy Izraelben ha a nem vallásos szülők például a Nimród nevet (szó szerint: „lázadó”) szeretnék adni a gyermeküknek, akkor a vallásos ismerősök, rabbik mindent igyekeznek megtenni, hogy erről lebeszéljék (mivel a bibliai Nimród személyiségéről a rabbinikus irodalom neméppen fest hízelgő képet).

Azt természetesen nem gondolhatjuk, hogy az ember jövőjét a neve teljes mértékben eleve elrendeli. Az ilyesfa­jta determinizmus a zsidó filozófia egyik legfontosabb alapkövének, a szabad választásnak mondana ellent.

Viszont ez is egyike a meghatározó irányvonalaknak, ami alapján az életünket éljük.

Ahogyan egy termék vagy cég életében is komoly jelentősége van a név választásának.

Érdekes összehasonlítani a fenti talmudi elvet („a név okoz”) a híres latin mondással („nomen est omen” – „a név előjel”). Mindkét mondás a név jelentőségét hangsúlyozza. A talmudi változatban azonban az ember aktív részese a folyamatnak, a név adásával ill. választásával felelőssége is van.

Már a modern tudomány is kimutatta1: az ember különlegesen reagál arra, ha a saját nevét hallja. Van, aki odáig merészkedik2, hogy azt mondja, hogy minden ember számára a legkedvesebb szó a saját neve.

1 Carmody DP, Lewis M. Brain activation when hearing one’s own and others’ names. Brain Res. 2006 Oct 20;1116(1):153-8. doi: 10.1016/j.brainres.2006.07.121. Epub 2006 Sep 7. PMID: 16959226; PMCID: PMC1647299.

2 Dale Carnegie: Sikerkalauz (1938), 2. rész, 3. fejezet


Név és jelentés

További fontos különbség a tórai eredetű nevek és más, „polgári” nevek között a visszakövethető eredet, jelen­tés, etimológia.

Ki ne akarná tudni, hogy mit rejt, mit jelent az ő neve? És ezzel együtt: vajon hányan vannak, akik ismerik a saját nevük eredetét?

A zsidó név legtöbbször egy-egy bibliai szereplőhöz köthető. Ezek közül pedig számos esetben rögtön a név mellett a magyarázat, jelentés is szerepel:

„Ezúttal el fog kísérni [jiláve] a férjem, mert három fiút szültem neki. És hívta a nevét Lévinek.” (Mózes 1., 29:34)

Vagy:

„Ezúttal hálát adok [ode] az Örökkévalónak! Azért hívta a nevét Jehudának.” (29:35)

De még az olyan neveknél is, amelyek mellett nem szerepel a Tórában vagy a Bibliában a magyarázat, a héber nyelv jellege miatt a jelentés sokkal egyszerűbben fejthető meg, az akár kezdő héber beszélő számára is, mint más nyelvek esetében.


A név mint emlékállítás – inspiráció és nem korlát

A két leggyakoribb forrás, ahová fordulni szokás nevek ügyében: egy elhunyt rokon, vagy egy nagy Tóratudós (rabbi / cádik / rebbe / ros jesiva). Egy ilyen hagyományos névválasztással tiszteletadást, emlékezést, őseink örökségének őrzését és folytatását fe­jezhetjük ki.

A jövő azonban nem lehet pusztán a múlt „másolata”. Az új születés is elsősorban új reménnyel jár, és ez az új remény nem me­rülhet ki annyiban, hogy ha ez az újszülött felnőttként majd sikeres lesz, akkor ponto­san fogja követni annak az embernek a pá­lyáját, akiről elnevezték.

Éppen ezért, amikor a névadással emléket állítunk elődeinknek, azzal nem korlátok kö­zé szorítjuk a gyermekünket, hanem útmuta­tást és inspirációt – példaképet kínálunk neki.

Nem hasonlítható az egyik ember a másik­hoz, ugyanúgy, ahogyan a korábbi korok ki­hívásai sem hasonlíthatóak a mostani nem­zedékéhez.

A Misna ezt egy gyönyörű, híres hasonlattal írja ezt le:

„Az ember létrehoz egy érmenyomóval sok-sok érmét, és mindegyik hasonlít egymásra. A Király, a Királyok Királya, a Szent, Áldott Ő, azonban minden embert az első ember [Ádám] ‘érmenyomójával’ hozott létre, és egyikőjük sem hasonlít a másikra.” (Szan­hedrin 4:5)

Csak az Örökkévaló képes átlátni a világnak azt a szofisztikáltságát, azt a teljességhez vezető sokrétűségét, a Teremtés mélyén rej­lő összetettséget, ami miatt mindez szüksé­ges. Ugyanis Ő a világot a teljessége felé vezeti, és minden korszak más-más kihívás­sal hivatott szembenézni.

Ugyanígy, minden egyes embernek más-más életfeladat és életkörülmények adattak, hogy elvégezhesse azt a „kijavítást” [tikun], amit a Teremtő a Nagy Tervben neki szánt.

Ezért nem gondoljuk, hogy amikor az újszü­lött egy „régi” nevet kap, akkor azzal a ré­gen letűnt múltat akarjuk újra megismételni. Mégis, egy állandóan változó világban stabil támasztékot nyújt az, ha ott vannak az elő­dök, akikre vissza lehet nézni.

Vélemény, hozzászólás?