Rámchál – kabbalista, filozófus, a személyiségfejlődés mestere

Rámchál, azaz Mose Cháim Luzzato rabbi (1707-1746) elsősorban a Meszilát Jesárim és Derech Hásém című könyvek szerzőjeként is­mert. Ez a két műve mára a zsidó filozófia és etika két klasszikus alapművévé vált a zsidó­ság igen széles rétegeiben.

Szinte minden műve a kabbalában gyökere­dzik. Negyedik generációs tanítványa az Ári­zálnak (Jichák Luria Askenázi rabbi, 1534-1572), aki a kabbala megértésében, terjeszté­sében kiemelkedő mérföldkő volt a rabbinikus irodalomban.

Rámchál különlegesen termékeny szerző volt.

Aki látta, hogy hogyan írt, nem akart hinni a szemének: elképesztő gyorsasággal írt olyan mély tanításokat, melyet az egyszerű embe­reknek elolvasni, megérteni is nehezére esett volna ennyi idő alatt.

Legtöbb műve sajnos a sabbataiánus mozga­lommal kapcsolatos vita áldozatává vált. Sáb­táj Cvi, az álmessiás és követői számos bajt okoztak a hagyományos zsidóságnak.

Mivel ők is a kabbalára alapozták a meggyő­ződésüket, a hozzájuk fűződő vallási konflik­tus után számos vallási vezető gyanakvással tekintett más kabbalistákra – így Rámchálra is. Azzal vádolták meg – persze alaptalanul –, hogy tit­kon ő is Sábtáj Cvi követője, ezért könyvei­nek többségét elégették.

Így is komoly könyvtárat és szellemi öröksé­get hagyott ránk (noha kevesebb mint 40 évet élt). Csak a Wikipédia sorol fel 42 művet, mint egy válogatást Rámchál legfőbb megma­radt írásaiból.

Rámchál kabbalájának, tanításainak emlékét ma külön intézet (Máchon Rámchál, Jeruzsá­lem, ramhal.com) gondozza. Az intézet rend­szeresen publikál könyveket és videókat.

A kezdő tanuló számára legfontosabb két mű­ve a fentebb is említett Derech Hásém és Me­szilát Jesárim (egyszerű, hangoskönyv-jellegű fordításuk elérhető a binjomin.hu oldalon).

A Derech Hásém [Az Örökkévaló útja] célja: a zsidó élet alapfogalma­it rendszerezett mó­don definiálni (ki a Terem­tő, mi a világ, mi az élet célja, mi az ember szerepe, miért vannak angyalok, stb.). A zsidó filozófiának és világ­látásnak legalapvetőbb kérdéseivel foglalko­zik a lehető legegysze­rűbb nyelvezeten.

A Meszilát Jesárim [Az egyenesek útvonala] (melyet az utóbbi időben a Bét Jehuda online tanulásain egyre többet for­gattunk) a szemé­lyiségfejlődés, muszár egyik legnépszerűbb műve. Fokozatos fejlődési lép­csőt ír le, me­lyet bárki haszonnal forgathat, függetlenül at­tól, hogy éppen milyen szinten van a lelki életben.

Jelentős és kezdők számára is hasznos mű még a Dáát Tevunot [Értő tudat], melynek célja a zsidó filozófia, világlátás legfőbb ele­meinek megértésének elmélyítése: teremtés, gondviselés, lélek, szenvedés, megváltás.

Vélemény, hozzászólás?